Ładowanie

I. Przedsiębiorcy (nie dokonują zakupu w charakterze przedsiębiorcy quasi - konsumenta).

 1. Sprzedawca, na podstawie jednostronnej decyzji może przyznać Klientowi prawo odstąpienia bez podawania przyczyn od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy tylko towarów magazynowych, które znajdują się w pliku „Lista towarów magazynowych” zamieszczonym poniżej oraz stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie dotyczy towarów w jakikolwiek sposób używanych, towarów uszkodzonych lub zabrudzonych lub których opakowanie jest uszkodzone lub zabrudzone.
 4. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.   
 5. Zwrot towaru odbywa się z zastosowaniem następującej procedury:
  1. Klient, za pośrednictwem formularza zwrotów dostępnego w pkt. 9, zleca Sprzedawcy przyjęcie zwracanego towaru,
  2. zlecenie, o którym mowa w ust. 5.a. musi być złożone w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury dotyczącej zwracanego towaru.
 6. Złożenie zlecenia przyjęcia zwracanego towaru za pośrednictwem formularza zwrotu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5.b., jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Zwrot środków pieniężnych za zwrócone towary może nastąpić poprzez potrącenie z wzajemnymi wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Klienta.
 8. W przypadku, gdy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy po terminie, o którym mowa w ust. 5.b. lub zwracany towar jest towarem, o którym mowa w ust. I.3, Klient jest zobowiązany odebrać towar przesłany do Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Sprzedawcy. Po bezskutecznym upływie terminu do odebrania ww. towaru Sprzedawca ma prawo zutylizować taki towar, bez prawa żądania przez Klienta odszkodowania od Sprzedawcy z tego tytułu.
 9. Prosimy o skorzystanie z podanego wzoru formularza: Formularz odstąpienia od umowy - zwrotu towaru.

II. Konsumenci oraz Przedsiębiorcy quasi – konsumenci.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem odrębnych zasad obowiązujących w przypadku zwrotu bębnów, określonych w ust. 10.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta  weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Simex Sp. o.o. na adres: Simex Sp. z o.o. ul. Wielopole 11, 80-556 Gdańsk, lub info@simex.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą, faksem, pocztą elektroniczną, lub za pośrednictwem formularza zwrotów dostępnego w pkt. 8.
 4. Przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, którego treść znajduje się w pkt. 8, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeśli Klient zamierza odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w charakterze Przedsiębiorcy quasi – Konsumenta, nie korzystając ze wzoru ww. formularza odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o tym, że odstępuje od umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca quasi – Konsument w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie zaproponował Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  3. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient  odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Simex Sp. z o.o. ul. Wielopole 11, 80-556 Gdańsk
  4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 8. Prosimy o skorzystanie z podanego wzoru formularza: Formularz odstąpienia od umowy - zwrotu towaru.

 

Lista towarów magazynowych.xls