Ładowanie

z dnia 20.04.2022r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi Usługodawca.
 2. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.
 3. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.regulatory4u.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.
 4. Ilekroć w treści Regulaminu nie postanowiono inaczej poszczególne postanowienia Regulaminu odnoszą się zarówno do Usługobiorców korzystających ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW.

II. DEFINICJE

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Informacje handlowe: informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Adres e-mail: adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.
 4. Hasło: zestaw znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta. Hasło jest określane samodzielnie przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.
 5. Klauzule: oświadczenia, które Usługobiorca może złożyć dobrowolnie poprzez zaznaczenie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie zakładania Konta, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść każdego z oświadczeń, tj. zgodę na Regulamin, OWS oraz treść Polityki prywatności Sklepu internetowego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi.
 6. Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22Kodeksu cywilnego).
 7. Konfigurator: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól, otrzymuje listę Towarów spełniających określone parametry.
 8. Konto – zespół funkcjonalności Sklepu internetowego oraz zbiór danych podanych przez Usługobiorcę, dostępny po uprzedniej rejestracji.
 9. Formularz „Zapytaj o produkt”: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca może wysłać zapytanie do Usługodawcy na temat konkretnego produktu.
 10. Formularz Zapytania ofertowego: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca po wypełnieniu obowiązkowych pól może wysłać prośbę o ofertę, wycenę lub podanie dostępności.
 11. Formularz Zamówienia (Koszyk): elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca precyzuje warunki Umowy Sprzedaży w celu złożenia Zamówienia.
 12. Formularz rejestracji: elektroniczny formularz udostępniony w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca zakłada Konto.
 13. Klient: Klient w rozumieniu Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) Sklepu internetowego.
 14. OWS: Ogólne Warunki Sprzedaży Sklepu internetowego. Jest to zbiór warunków stanowiących element każdej Umowy sprzedaży, dostępny na stronie Sklepu internetowego.
 15. Przedsiębiorca: Przedsiębiorca w rozumieniu OWS Sklepu internetowego.
 16. Sklep internetowy: platforma teleinformatyczna (system informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów), umożliwiająca Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.
 17. Ulubione: funkcjonalność Konta umożliwiająca Usługobiorcy stworzenie listy interesujących go Towarów.
 18. Towar: rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 19. Treści: uwagi lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści służy wyłącznie tym Użytkownikom, którzy zarejestrowali Konto po zalogowaniu się na właściwym Koncie.
 20. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Usługodawcą jako sprzedającym a Usługobiorcą jako kupującym. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumentów. Na treść umowy składa się zamówienie oraz OWS.
 21. Usługa: usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pośrednictwem strony WWW, Usługa może polegać na:
  1. wyświetlaniu Usługobiorcy treści stron Sklepu internetowego,
  2. założeniu Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji
  3. korzystaniu z funkcjonalności Konta w Sklepie internetowym umożliwiających:
  4. korzystanie z Formularza zamówienia,
  5. korzystanie z Formularza „Zapytaj o produkt”,
  6. korzystanie z konfiguratorów Produktów,
  7. zamieszczanie Treści w Sklepie internetowym,
  8. dodanie Towaru do Ulubionych,
  9. wysłanie do Usługodawcy Zapytania ofertowego.

   Usługi są świadczone nieodpłatnie. Umowa, której przedmiotem jest założenie Konta, jest zawarta na czas nieoznaczony. Pozostałe usługi są świadczone przez czas oznaczony wynikający z istoty danej funkcjonalności Sklepu internetowego lub decyzji Usługobiorcy o zakończeniu korzystania z danej Usługi.

 22. Usługobiorca: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego. Usługobiorca jest Klientem w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży. Osoba fizyczna zakładająca Konto w Sklepie internetowym oświadcza, że posiada zdolność do czynności prawnych, chyba, że obowiązujące przepisy prawa pozwalają na zawarcie umowy również przez osobę posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 23. Usługodawca: Simex Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068378, o numerze REGON 001324354, o numerze NIP 5830000316; e-mail: info@simex.pl; telefon: (58) 762-07-77. Usługodawca jest Sprzedawcą w rozumieniu OWS w ramach Umowy sprzedaży.
 24. Zapytanie ofertowe: funkcja Konta dostępna za pośrednictwem przycisku „Poproś o ofertę” umożliwiająca skierowanie do Usługodawcy zapytania o przygotowanie oferty dotyczącej Towarów niedostępnych standardowo w Sklepie internetowym lub o przygotowanie oferty na innych warunkach w zakresie ceny lub kosztów transportu, niż dostępne dla tego Usługobiorcy na normalnych zasadach obowiązujących go w Sklepie internetowym.
 25. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.
 26. Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwałe albo przejściowe wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

  Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

 1. urządzenie końcowe z możliwością korzystania z Internetu,
 2. podłączenie do Internetu,
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji,
 4. rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,
 5. włączona opcja akceptacji "cookies",
 6. aktywny interpretator JavaScript
 7. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Sklep internetowy

  Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego następuje w chwili wyświetlenia strony Sklepu internetowego na ekranie urządzenia Usługobiorcy. Zakończenie korzystania ze Sklepu internetowego następuje z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej okna Sklepu internetowego.

 2. Formularz rejestracji
  1. Usługobiorca może założyć Konto przed składaniem Zamówienia lub bez konieczności jednoczesnego zakupu Towaru w Sklepie internetowym.
  2. W celu założenia Konta konieczne jest:
   1. wypełnienie danymi w Formularzu rejestracyjnym wszystkich pól oznaczonych „*
   2. wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi
   3. kliknięcie na przycisk „Wyślij formularz”
  3. Usługobiorca nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.
  4. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” jako wymaganego, uniemożliwia utworzenie Konta.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.
  6. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Wyślij formularz”, na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę w ww. formularzu wysyłana jest przez Usługodawcę wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się ww. adresem poczty elektronicznej.
 3. Konto
  1. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednio Adres e-mail i Hasło.
  2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Adresu e-mail i Hasła osobom trzecim, w szczególności swoim pracownikom lub współpracownikom.
  3. Usługobiorca będący przedsiębiorcą ma możliwość utworzenia w ramach swojego Konta dostępu dla swoich pracowników (Subkonto), pozwalając im tym samym składać Formularz zapytania oraz Formularz zamówienia, jako reprezentantów firmy. Dostęp dla pracowników może zostać udzielony przez osobę, która założyła Konto powiązane z własnym numerem NIP, po wprowadzeniu ich pseudonimu oraz adresu mailowego w zakładce „Lista użytkowników” w profilu użytkownika. Usługobiorca, zakładający Subkonto potwierdza wszystkie wymagane zgody w imieniu użytkowników Subkont.
  4. Konsument, który założył Konto ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
  5. Skorzystanie z ww. prawa odstąpienia od umowy wymaga do Konsumenta poinformowania Usługodawcy o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w zakładce "Odstąpienie od umowy" jednak nie jest to obowiązkowe.
  7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania ww. prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi:

   WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi polegającej na założeniu Konta w Sklepie internetowym)

   Adresat: Simex Sp. z o.o., 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 11, adres e-mail: info@simex.pl

   Ja/My(*) ………………..………………………………………………………………………………

   niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

   ……………………………………………………………………………………………………………

   Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………………………………………………….…..

   Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………

   Podpis konsumenta(-ów) …………….…….…………………………….…………..

   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   Data ………………………………………………….…

  9. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy, Usługobiorca może usunąć Konto, w każdym czasie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: info@simex.pl lub w formie pisemnej na adres: Simex Sp. z o.o., 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 11. Użytkownik Subkonta nie może usunąć Konta Usługobiorcy.
  10. Usunięcie Konta:
   1. nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie usunięcia Konta,
   2. nie ma wpływu na skuteczność zamówienia kuriera w celu odbioru Towaru lub opakowania, złożonego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie usunięcia Konta.
   3. nie ma wpływu na skuteczność reklamacji zgłoszonej przed otrzymaniem przez Usługodawcę oświadczenia woli Usługobiorcy w usunięciu Konta.
   4. nie ma wpływu na prawo Usługodawcy do publikowania w Sklepie Treści zamieszczonych przez Usługobiorcę przed usunięciem Konta.
   5. powoduje rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o świadczenie usługi Udostępnianie bazy produktowej.
 4. Formularz Zamówienia
  1. Korzystanie z Formularza Zamówienia polega na precyzowaniu warunków Umowy Sprzedaży, takich jak: ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, termin płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany limit kredytowy), miejsce dostarczenia Towarów oraz - jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zamówienia bez uprzedniego zalogowania się do Konta danych identyfikujących Usługobiorcę.
  2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Towaru do Koszyka a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zamówienia.
  3. Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zamówienia do chwili kliknięcia na przycisk „Kupuję i Płacę”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zamówienia poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zamówienia i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta.
  4. Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Kupuję i Płacę” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem złożenia zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail o temacie „Potwierdzenie złożenia zamówienia”). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy, ani Sprzedającego. W przypadku wyboru opcji płatności „Przelew tradycyjny - przedpłata”, na ekranie zostanie wyświetlona informacja z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za Towar. Termin płatności dla zamówienia wynosi 3 dni.
  5. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego:
   1. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest w szczególności dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego oraz zgodność z Cennikiem Ogólnym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulacji złożonego Zamówienia, jeżeli zostało ono złożone w sposób sprzeczny z Regulaminem lub Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub gdy Użytkownik rażąco narusza ich postanowienia.
   2. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).
   3. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
    a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za niezłożone) albo
    b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty objęte pozostałą częścią tego Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
   4. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, Zamówienie traktowane będzie jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 5. Formularz Zapytania ofertowego
  1. Korzystanie z Formularza Zapytania ofertowego polega na precyzowaniu warunków takich jak: ilość i rodzaj Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, termin płatności (w przypadku Przedsiębiorcy, któremu został przyznany limit kredytowy), miejsce dostarczenia Towarów oraz - jeżeli rozpoczął korzystanie z Formularza Zapytania ofertowego bez uprzedniego zalogowania się do Konta danych identyfikujących Usługobiorcę.
  2. Korzystanie z Formularza Zapytania ofertowego rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Towaru do Koszyka a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zapytania ofertowego poprzez kliknięcie na przycisk „Poproś o ofertę” albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia Zapytania ofertowego.
  3. Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu Zapytania ofertowego do chwili kliknięcia na przycisk „Poproś o ofertę”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza Zapytania ofertowego poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza Zapytania ofertowego i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych. Przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych z wyjątkiem Towarów dodanych do Koszyka. Towary dodane do Koszyka pozostają zapisane w Koszyku do czasu wylogowania się z Konta.
  4. Z chwilą kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „Poproś o ofertę” do Usługobiorcy jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem informacji zawartych w Zapytaniu ofertowym.
 6. Ulubione
  1. W celu skorzystania z funkcjonalności Ulubione konieczne jest zalogowanie się do Konta.
  2. Korzystanie z funkcjonalności Ulubione polega na dodaniu Towaru do listy Towarów w Ulubionych.
  3. Korzystanie z funkcjonalności Ulubione rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Usługobiorcę na przycisk „” a ulega zakończeniu z chwilą usunięcia danego Towaru z Ulubionych.
 7. Formularz „Zapytaj o produkt”
  1. W celu skorzystania z Formularza zapytania o produkt nie jest konieczne zalogowanie się do Konta.
  2. Korzystanie z Formularza zapytania o produkt polega na wysłaniu prośby o informacje na temat konkretnego produktu. Informacje mogą dotyczyć danych technicznych produktu, jego dostępności, terminu realizacji, ceny itp.
  3. Korzystanie z Formularza zapytania o produkt rozpoczyna się z momentem dokonania wyboru w zakresie któregokolwiek z pól, a kończy się z chwilą kliknięcia na przycisk „Wyślij”, albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego bez złożenia zapytania o informacje, co skutkuje nie wysłaniem zapytania.
  4. Usługobiorca może korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu zapytania do chwili kliknięcia na przycisk „Wyślij”. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza zapytania poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza zapytania i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych i skutkuje nie wysłaniem zapytania do Usługodawcy.
  5. Po wysłaniu zapytania Usługodawca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiedź - informację opracowaną na podstawie kryteriów wybranych przez Usługobiorcę.
 8. Formularz ”Konfigurator”
  1. W celu skorzystania z Formularza konfiguratora nie jest konieczne zalogowanie się do Konta.
  2. Korzystanie z Formularza konfiguratora polega na precyzowaniu przez Usługobiorcę parametrów technicznych, spośród dostępnych opcji w celu otrzymania listy Towarów spełniających określone przez Usługobiorcę parametry.
  3. Korzystanie z Formularza konfiguratora rozpoczyna się z momentem dokonania wyboru w zakresie któregokolwiek z kryteriów dostępnych w postaci pasków wyboru lub pól typu „check box”, a kończy się z chwilą dokonania wyboru w zakresie wszystkich dostępnych kryteriów oraz wyświetlenia listy podzespołów niezbędnych do wykonania konfigurowanego urządzenia lub układu elektrycznego, albo z chwilą wcześniejszego zamknięcia strony Sklepu internetowego.
  4. Usługobiorca może w każdej chwili korygować wcześniej wprowadzone dane w Formularzu konfiguratora. Zmiana, któregokolwiek z parametrów technicznych powoduje dostosowanie listy podzespołów do dokonanego wyboru przez Usługobiorcę, chyba, że w danym przypadku właściwości danego konfiguratora wymagają zaktualizowania wyników poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk.
  5. Usługobiorca może w każdej chwili przerwać proces wypełniania Formularza konfiguratora poprzez zamknięcie strony Sklepu internetowego lub poprzez wyjście z Formularza konfiguratora i przejście na inną stronę Sklepu. Zamknięcie strony Sklepu lub przejście do innej strony Sklepu powoduje skasowanie wcześniej wprowadzonych danych.
  6. Po wyświetleniu listy produktów Usługobiorca może kliknąć na przycisk „ ” co spowoduje dodaniem skonfigurowanego wariantu produktu do koszyka.
 9. Zamieszczanie Treści 
  1. Usługodawca udostępnia możliwość zamieszczania Uwag w procesie składania zamówienia
  2. Dodawane przez Usługobiorców Treści nie mogą zawierać treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, wulgarnych, obraźliwych, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.),  treści pornograficznych, adresów e-mailowych, nr komunikatorów, wizerunku osób fizycznych, linków do innych stron poza stronami prowadzonymi przez Usługodawcę oraz poza profilami, kanałami lub kontami prowadzonymi przez Usługodawcę w mediach społecznościowych, linków do filmów w serwisie YouTube, ocen serwisów Usługodawcy oraz serwisów producentów, zdjęć i grafik nie związanych z Towarem lub zastosowaniem Towaru.
  3. Treści nie mogą stanowić reklamy, której formy są zakazane przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 23.07.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
  4. Usługodawca może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Usługobiorców sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom lub instytucjom w związku z prowadzonymi przez ww. organy i instytucje postępowaniami dotyczącymi dodania Treści przez Usługobiorcę.
  5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Treści praw Usługodawcy, Usługobiorcy lub praw osób trzecich, obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu lub Polityki prywatności każdy może zawiadomić Usługodawcę o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@simex.pl.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUGI

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.
 2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji do Simex Sp. z o.o. w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@simex.pl. lub w formie pisemnej na adres: Simex Sp. z o.o., adres: 80-556 Gdańsk, ul. Wielopole 11
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),
  2. żądanie zgłaszane w ramach reklamacji.
 4. Simex Sp. z o.o.. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.

VI. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

VII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

Usługodawca zwraca uwagę, że korzystając z Internetu, w tym korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną, istnieje ryzyko zarażenia systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie np. wirusy, robaki czy konie trojańskie. Niezależnie od faktu, iż Usługodawca na stronach Sklepu internetowego podejmuje we własnym zakresie środki bezpieczeństwa, każdy użytkownik Internetu powinien zabezpieczyć własny komputer, choćby poprzez instalację programu antywirusowego z aktualną bazą wirusów oraz osobistego firewall’a. Na rynku są dostępne wysokiej jakości programy komercyjne jak i darmowe. Narzędzia te, w zależności od wybranej opcji, w mniejszym lub większym stopniu pozwalają na zabezpieczenie komputera przed niepożądanymi atakami ze strony innych użytkowników Internetu. Należy również podkreślić konieczność prawidłowego ustawienia przeglądarki internetowej. Często spotykanym rodzajem ataku jest atak opierający się na technice „phishing”. Polega ona na usiłowaniu wyłudzenia haseł. Ataki te są przeprowadzane poprzez wysyłanie do potencjalnej ofiary listu elektronicznego z prośbą o zalogowanie się do konta w danym serwisie, dostępnym rzekomo pod linkiem podanym w wiadomości. Linki najczęściej prowadzą do sfałszowanych stron, które w łudzący sposób przypominają oryginalne. Podczas procesu logowania się, podane hasła są przechwytywane z formularzy, a następnie wykorzystywane przez atakującego do zalogowania się do faktycznych kont ofiar. W celu uniknięcia ryzyka takiego ataku Usługobiorca powinien pamiętać, że Usługodawca nigdy nie wysyła wiadomości elektronicznych z prośbą o podanie haseł do kont Usługobiorców. W przypadku otrzymania takiej wiadomości, powinna ona wzbudzić podejrzliwość. Zalecane jest skontaktowanie się z Usługodawcą i poinformowanie o zaistniałej sytuacji. Usługobiorca nie powinien również otwierać stron podanych w linkach w tego typu wiadomościach. Pod żadnym pozorem nie należy przesyłać mailowo żadnych loginów i haseł do Konta. Podczas logowania się do Konta należy zwrócić uwagę, czy w pasku adresu strony wyświetlana jest informacja o korzystaniu przez stronę z protokołu HTTPS. Nie wolno ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Usługobiorcę do dostępu do Konta, Należy wprowadzać login i hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie. Nie powinno się zapisywać hasła, a samo hasło powinno się zmieniać w regularnych odstępach czasu.

VIII. DANE OSOBOWE

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych klientów Sklepu internetowego dostępne są na stronie https://www.regulatory4u.pl/pl/doc/polityka_prywatnosci 

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy lub podmiotów udzielających Usługodawcy licencji na korzystanie z poszczególnych utworów prezentowanych w postaci zawartości Strony internetowej.
 2. Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu internetowego w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

 1. Wprowadzenie nowych Usług, zmiana lub zaprzestanie świadczenia dotychczasowych Usług, w szczególności w skutek zmiany polityki handlowej Usługodawcy, zmian otoczenia rynkowego Usługodawcy wskutek postępu technicznego, technologicznego, informatycznego, zmiany przepisów prawa.
 2. Wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa dotyczących Usługodawcy lub Usługobiorcy w szczególności mających wpływ na świadczenie usług drogą elektroniczną lub zawieranie umów na odległość, regulujących prawa i obowiązki konsumentów,
 3. Zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów, albo decyzji organów władzy i administracji publicznej wpływających na działalność Usługodawcy.
 4. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę każdorazowo o zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy na etapie rejestracji Konta. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania przez Usługobiorcę ww. powiadomienia. W przypadku nieakceptowania nowej treści Regulaminu Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę w każdym czasie przed dniem jej wejścia w życie, w trybie opisanym w cz. IV ust. 3 pkt. 9 Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem Sklepu internetowego do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 20.04.2022 r

 

Lista towarów magazynowych.xls